Steve Parrish Suzuki RG 500 Donington Park 1984

Steve Parrish Suzuki RG 500 Donington Park 1984