#1 Giacomo Agostini MV Agusta and Bill Ivy Jawa 350 / V4 1969…

#1 Giacomo Agostini MV Agusta and Bill Ivy Jawa 350 / V4 1969 Dutch TT Assen.