1982 #12 Freddie Spencer Honda NS500 and Takaz…

1982 #12 Freddie Spencer Honda NS500 and Takazumi Katayama Honda NS500.