1976 Assen Giacomo Agostini on Suzuki.

1976 Assen Giacomo Agostini on Suzuki.