John Kocinski (USA) – Yamaha YZR250-OWB9  

John Kocinski (USA) – Yamaha YZR250-OWB9